wroclaw-mdm.pl

Mieszkanie dla Młodych we Wrocławiu
Bądź na bieżąco!


O programie

Mieszkanie dla Młodych - warunki Program Mieszkanie dla Młodych funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych. Jej pełną treść znajdziesz tutaj. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady programu.

1. W skrócie

Celem programu jest wsparcie finansowe osób chcących nabyć pierwsze mieszkanie* (w przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci może to być kolejne mieszkanie), korzystających z kredytu hipotecznego. Najważniejsze założenia to:

 • Wsparcie realizowane jest poprzez dofinansowanie wkładu własnego młodych kredytobiorców oraz dodatkowo (po spełnieniu odpowiednich warunków) spłatę części kredytu w okresie pierwszych pięciu lat od daty zakupu mieszkania*.
 • Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać osoby w wieku do 35 roku życia. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków. Limit wieku nie obowiązuje rodzin/osób z przynajmniej trójką dzieci.
 • Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 75 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 100 m2 dla domu. W przypadku rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci powierzchnia użytkowa może być o 10 m2 większa zarówno w przypadku lokalu jak i domu.
 • Dopłata wynosi 10% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania* w przypadku osób samotnych i małżeństw bez dzieci.
 • Dopłata wynosi 15% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania* w przypadku osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko, 20% przy dwójce dzieci i 30% przy trójce i więcej dzieci.
 • Z programu nie mogą skorzystać osoby, które do dnia zakupu mieszkania* w ramach MdM są lub były właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej, chyba, że wychowują przynajmniej trójkę dzieci.
 • Wkład własny kredytobiorcy nie może przekraczać 50% wartości nieruchomości.
 • Okres kredytowania nie może być krótszy niż 15 lat.
Powrót do menu ...

2. Szczegóły programu Mieszkanie dla Młodych

art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 art. 4 ust. 2 art. 4 ust. 3

2.1. Dla kogo

 • Możliwość uzyskania dopłaty będą miały osoby, które złożą wniosek o dopłatę najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 35 lat. W przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.
 • Do dnia nabycia mieszkania*, czyli do dnia podpisania umowy przyrzeczonej kupna/sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca nie mógł być (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy obojga małżonków):
  • właścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 • Warunki opisane w pkt. 1. i 2. powyżej nie dotyczą osób z przynajmniej trójką dzieci.
 • Nabywca w dniu składania wniosku o dopłatę może być najemcą mieszkania lub może mu przysługiwać lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kupna/sprzedaży mieszkania* będzie musiał rozwiązać umowę najmu lub zrzec się spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnić lokal.
Powrót do menu ... art. 5 ust. 1

2.2. Jakie nieruchomości:

 • Powierzchnia użytkowa mieszkania* nie może przekraczać:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100m² dla domu jednorodzinnego w przypadku osób bezdzietnych lub wychowujących nie więcej niż dwójkę dzieci,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110m² dla domu jednorodzinnego w przypadku osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci.
 • Cena 1m2 mieszkania* nie przekracza maksymalnej wartości podawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie wynoszą one:
  • Wrocław – 5 344,35 zł dla rynku pierwotnego i 4 372,65 zł dla rynku wtórnego,
  • Gminy sąsiadujące z Wrocławiem – 4 687,38 zł dla rynku pierwotnego i 3 835,13 zł dla rynku wtórnego,
  • Pozostałe tereny województwa dolnośląskiego – 4 030,40 zł dla rynku pierwotnego i 3 297,60 zł dla rynku wtórnego.
 • Kupowane mieszkanie* musi być przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Mieszkanie* musi być położone w Polsce.
Powrót do menu ... art. 2 pkt 10 art. 6

2.3. Warunki kredytu MdM

 • Kredyt musi zostać udzielony przez bank, który podpisał odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich aktualny wykaz znajdziesz w zakładce Kredyt MdM.
 • Celem kredytu może być tylko zakup mieszkania*.
 • Kredyt musi zostać udzielony i być spłacany w złotówkach.
 • Okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat.
 • Wysokość kredytu musi stanowić minimum 50% ceny zakupu.
 • Nabywca (czyli osoba opisana w części Dla kogo) musi być kredytobiorcą. W przypadku małżeństw ten warunek dotyczy obojga małżonków.
 • Jeżeli nabywca nie ma zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić dowolne, inne osoby. Pomimo bycia współkredytobiorcami osoby „pomagające” nie zostaną współwłaścicielami kupowanego mieszkania. Nie muszą one również spełniać warunków zapisanych w części Dla kogo.
Powrót do menu ... art. 2 pkt 14 art. 7

2.4. Wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych

Dopłata do wkładu własnego
 • Aby zrozumieć, w jaki sposób wyliczana jest dopłata do wkładu własnego należy zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy:
  • dopłata jest wyliczana w oparciu o tzw. wskaźnik odtworzeniowy, a nie faktyczną cenę 1m2 kupowanego mieszkania* ,
  • wskaźnik odtworzeniowy (pełna nazwa – średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych) jest zmienny i podawany przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego kwartału roku kalendarzowego, w którym obowiązuje program Mieszkanie dla Młodych,
 • Dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50m2 dopłatę oblicza się na podstawie wzoru: 10% x powierzchnia użytkowa x wskaźnik odtworzeniowy Przykład: Bezdzietne małżeństwo kupuje mieszkanie na rynku pierwotnym o powierzchni użytkowej 45m2. Cena za 1m2 wynosi 5 100,00 zł. Mieszkanie znajduje się we Wrocławiu. Aktualny wskaźnik odtworzeniowy wynosi 4 858,50 zł. Wyliczenie dopłaty: 10% x 45 x 4 858,50 zł = 21 863,25 zł
 • Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50m2 dopłata liczona jest z uwzględnieniem tylko 50m2 i wynika ze wzoru: 10% x 50 x wskaźnik odtworzeniowy Przykład: Bezdzietne małżeństwo kupuje mieszkanie na rynku pierwotnym o powierzchni użytkowej 65m2. Cena za 1m2 wynosi 5 100,00 zł. Mieszkanie znajduje się we Wrocławiu. Aktualny wskaźnik odtworzeniowy wynosi 4 858,50 zł. Wyliczenie dopłaty: 10% x 50 x 4 858,50 zł = 24 292,50 zł
 • W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci maksymalny metraż, do którego jest liczona dopłata (patrz pkt. 3 powyżej) wynosi 65 m2.
 • Dla nabywców wychowujących dzieci kwota dofinansowania jest większa i wynosi:
  • 15% wartości odtworzeniowej przy wychowywaniu jednego dziecka,
  • 20% wartości odtworzeniowej przy wychowywaniu dwójki dzieci,
  • 30% wartości odtworzeniowej przy wychowywaniu trójki dzieci.
  W takiej sytuacji w powyższych wzorach na wyliczenie dopłaty należy na początku wstawić odpowiednie 15%, 20% lub 30% zamiast 10%.
Powrót do menu ... Dodatkowe wsparcie finansowe
 • Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą liczyć na dodatkowe środki na spłatę części udzielonego kredytu, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy kupna/sprzedaży w formie aktu notarialnego spełnią dwa warunki:
  • urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko lub przysposobią dziecko będące trzecim lub kolejnym,
  • po spełnieniu warunku z podpunktu a. nabywca będzie wychowywał co najmniej troje dzieci.
 • Dodatkowe wsparcie przysługuje raz i wynosi: 5% x powierzchnia użytkowa x wskaźnik odtworzeniowy
Powrót do menu ... art. 14 ust. 1 art. 15

2.5. Utrata dofinansowania

 • Osoba, która skorzystała z dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych może stracić całość lub część dopłaty.
 • Część dopłaty może zostać utracona, jeżeli po nabyciu mieszkania* z dopłatą nabywca w ciągu 5 lat od zakupu:
  • sprzeda je,
  • wynajmie lub użyczy to mieszkanie innej osobie,
  • zmieni sposób użytkowania na taki, który uniemożliwi zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • zostanie właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania* (wyjątkiem jest otrzymanie mieszkania* w spadku – wtedy nie tracimy dopłaty),
  • nadpłaci kredyt w wysokości przekraczającej wysokość otrzymanej dopłaty.
  Po wystąpieniu przynajmniej jednej z powyższych sytuacji nabywca będzie musiał zwrócić część dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do upływu 5-ciu lat. Przykład: Małżeństwo kupiło lokal mieszkalny w ramach programu Mieszkanie dla Młodych i otrzymało dopłatę w wysokości 20 000,00 zł. Po 17 miesiącach kupili działkę i wybudowali dom. W takiej sytuacji stracą część dopłaty odpowiadającą 43/60 całości: Wyliczenie kwoty utraconej dopłaty: (60-17)/60 x 20 000,00 zł = 14 333,33 zł Taką kwotę małżeństwo będzie musiało zwrócić.
 • Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu całej dopłaty wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli:
  • przedłożył podrobione lub nierzetelne dokumenty, poświadczył nieprawdę,
  • nie poinformuje BGK o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości wsparcia.
  Oprócz zwrotu środków z odsetkami, taka osoba podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Powrót do menu ... * Mieszkanie w rozumieniu ustawy oznacza lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
Panel nawigacyjny
+48 664 435 513
Zgłoś błąd na stronie.